Regulamin

&1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką składający zamówienie zawiera z Właścicielem firmy cateringowej Feldman-Restauracje Mateusz Feldman o numerze NIP 7511697112 oraz REGON 160242578, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego poprzez formularz dostępny na stronie www.fit-catering.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Zamawiającego. Potwierdzenie zamówienia może być uzupełnione o indywidualne uzgodnienia z Zamawiającym, jeśli wystąpi taka potrzeba.
 4. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony, a także, że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe spożywanie zamawianych posiłków, w tym spożycie w sprzeczności ze stanem zdrowia Zamawiającego, w tym wywołane wskutek chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, występujących alergii, czy zażywanych leków. W przypadku wątpliwości co do braku przeciwskazań do spożywania zamawianych posiłków, Zamawiający powinien skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy Zamawiający jest obowiązany również do podania swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także Polityką Prywatności Sprzedawcy, która dostępna jest pod adresem https://fit-catering.pl/polityka-prywatnosci/

 

&2. DOSTAWY

 1. Dostawy zamówionych zestawów posiłków przeznaczonych do spożycia od poniedziałku do piątku dostarczane są w dniu spożycia w godzinach od 6.00 do 10.00 w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem oraz względów logistycznych.
 2. Dostawy diet przeznaczony do spożycia w soboty i niedziele dostarczane są w sobotę w godzinach od 6.00 do 10.00 w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem oraz względów logistycznych.
 3. Dowóz zamówionych posiłków na terenie wszystkich miast dostępnych na mapie “bezpłatnej dostawy” w zakładce Kontakt jest bezpłatny. Na pozostałych obszarach do cen zamówionych posiłków należy doliczyć koszt dostawy ustalany indywidualnie z Zamawiającym.
 4. W przypadku nieodebrania zestawu przez Zamawiającego, przez co należy rozumieć również brak Zamawiającego lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponowienia próby dostawy w ostatnim przedziale czasowym obowiązującym w dniu dostawy.
 5. W przypadku drugiej nieudanej próbie dostawy, Sprzedawca nie zostawia zamówionych posiłków, a zamówienie zostaje uznane jako dostarczone.
 6. Niedostarczenie zestawu posiłków przez Sprzedawcę w uzgodnionym przedziale czasowym nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za zamówienie. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Zamawiającego adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Zamawiającym

 

&3. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

 1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące warianty diety:
  a) plan diety – Optimal, Vega, Natural, Sport, Individual. Opisy diet dostępne są pod adresem: https://fit-catering.pl/plany-diet/ ,
  b) kaloryczność diety: 1200, 1500, 1800, 2100, 2600 kcal, 3100 kcal, 3400 kcal
  c) ilość posiłków: Complete (5 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), 4+ (4 dowolnie wybrane posiłki), 3+ (3 dowolnie wybrane posiłki).
 2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej dostępnego pod adresem:  https://fit-catering.pl/cennik/
 3. Zamawiający ma możliwość zamówienia jeden raz zestawu testowego w specjalnej, niższej cenie. W przypadku powtórnego złożenia zamówienia na zestaw testowy przez tego samego Zamawiającego, do sumy zamówienia zostanie doliczona różnica pomiędzy ceną zestawu testowego, a ceną regularną zamówionego zestawu.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za usługę na koncie bankowym Sprzedawcy.
 5. Usługa dostawy zamówionych zestawów posiłków rozpocznie się w dniu wskazanym przez Zamawiającego w formularzu zamówienia dostępnego pod adresem www.fit-catering.pl, pod warunkiem, że płatność za usługę zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy do godz. 13.00 dnia poprzedzającego dzień pierwszej dostawy wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku zaksięgowania płatności po godz. 13.00, pierwsza dostawa zamówionych posiłków nastąpi 2 dni robocze po zaksięgowaniu płatności.
 6. Zamawiający może także ustalić ze Sprzedawcą inny, późniejszy, niż podany w formularzu zamówienia, termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 7. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego, Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zawartej umowy oraz zwrotu wpłaconej kwoty tytułem realizacji zamówienia. W takim wypadku anulowane też zostaną wszystkie udzielone wcześniej Zamawiającemu rabaty, a kwota zwrotu dokonana przez Sprzedawcę pomniejszona o ich wartość.
 8. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany planu diety, dni lub miejsca dostaw. Warunkiem dokonania modyfikacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest poinformowanie o wszelkich zmianach Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@fit-catering.pl najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana. W przypadku dokonywania zmian dotyczących dostaw na poniedziałek, warunkiem dokonania zmiany jest poinformowanie Sprzedawcy najpóźniej do godz. 13.00 w sobotę. Zmiany zgłoszone po upływie wyżej określonych terminów nie zostaną zrealizowane.
 9. ©Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 7, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie nadpłata, nie podlega ona zwrotowi, a zostaje przepisana na kolejny okres zamówienia.
 10. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 7, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie niedopłata, Sprzedawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na równowartość powstałej różnicy w kwocie zamówienia. Zamawiający jest zobligowany do uregulowania otrzymanej faktury w terminie wyznaczonym na fakturze. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostaw zamówionych posiłków do czasu zaksięgowania należności.
 11. Sprzedawca dopuszcza możliwość wykorzystania kuponów rabatowych przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego. Kupony wartościowe ważne są przy zamówieniu na minimalną kwotę 250 PLN, kupony z rabatem procentowym ważne są przy zamówieniu na dowolną kwotę.

 

&4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: biuro@fit-catering.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 3. Składając zamówienie, Zamawiający zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.